pûc dé dàl vutaziòn

àv presènt àl mî rasòn

àl progrâm pér àl mî cmón

pr’àn scurdêrum mâi d’inción:

sôld, giustézia, àl lavurîr

â vói pér tót ùn bêl avgnîr

lâ pês ê ànc ùn pôc d’amòur

méi sàl vìn bandèt dàl Sgnòur!

 

Mó ànc dàl séndig celebrê

l’amòur l’è sèmper ‘na buntê

però sê àl séndig â srò mé

â psèn discóter dé pér dé,

ménga cmê la giunta uscita

sèmper zéta opûr zittita,

ôgni dmànda da me posta

l’àn n’ha mâi avó risposta!

 

Pér avèir lâ garanzî

dlâ pió gràn democrazî

â Sàn Zvân â ghé ùn destén

vutêr sèmper rusiulén,

àn vói mèa lâ destra estrema,

ànc â mé mette un po’ téma,

mó ùn centrodestra liberêl

àn pôl ménga fêret mêl!

 

Zarchèn dònca n’êtra vî

al potere del PD

avèn dâ spalanchêr lâ fnêstra

fêr gnîr dèntr’àl centrodêstra,

quèl ét Mazzoli Giancarlo,

chî êter hanno qualche tarlo,

il curriculum l’è agli atti,

eh, carésum Pellegatti!

 

Centrodestra i cabbasisi,

àl n’è brîsa asê andêr â Assisi,

proclamêres bón cristiàn,

ién sèmper quî còl Crést ìn màn

mó dâ lâ têsta fén ài pî

assessori dal Pci,

impusébil ‘nâ conversiòn,

l’avànza ón ‘t Rifondaziòn!

 

Nò a partecipate ladrone

libertà è partecipazione,

meno Tasi, spending review

salute e vaucher pér î fiû,

pêr l’òurden ìn dlâ sociête

sèmper còl côr pén ét buntê

Mazzoli Civica… lâ pió bêla…

ticudâi lâ zirudêla!!!

 

Paolo Govoni
all’amico Giancarlo Mazzoli